Be Active, ul. Zachodnia 7/5A, 30-350 Kraków
+48 506 337 059
 • img

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dzień dobry,
25 maja tego roku w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych – RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rozporządzenie m.in. zapewnia Ci większą kontrolę nad Twoimi danymi osobowymi.

Twoja prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Dla zachowania zgodności z nowymi przepisami i dla potrzeb utrzymania najwyższego poziomu ochrony danych osobowych, zmianie ulega polityka prywatności.

Zmiany te nie wpływają w żaden sposób na jakość naszych usług.

Nowe postanowienia precyzują sposób przetwarzania danych osobowych oraz wprowadzają szczegółowe informacje dotyczące Twoich uprawnień. Zapraszamy Cię do zapoznania się ze szczegółową informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, a także z treścią nowej polityki prywatności.

Pozdrawiamy, zespół Be Active


POLITYKA PRYWATNOŚCI GABINETU BE ACTIVE MARIA LENART-KORCZYK

I. Administrator danych osobowych

INFORMACJA DLA PACJENTA

W związku z rezerwacją internetową/telefoniczną wizyty informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez dwóch administratorów danych osobowych, tj.:

1. Be Active Maria Lenart-Korczyk, ul. Zachodnia 7/5A, 30-350 Kraków, NIP: 735-267-89-92, REGON: 122642824, telefon: 506 337 059, e-mail: beactive@rehabilitacja-beactive.pl

2. Bartosz Jaskulski, Medi Call Bartosz Jaskulski, ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz, NIP: 554-281-58-76, telefon: 603 244 434, e-mail: biuro@medicall.biz

Administrator nr 1 przetwarza podane przez Państwa dane na potrzeby rejestracji wizyty, udzielenia świadczenia zdrowotnego lub podobnego oraz w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Administrator nr 2 przetwarza podane przez Państwa dane w celu rejestracji wizyty, informowania o zakresie usług praktyki oraz w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnej w postaci Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679). Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny dla realizacji celu przetwarzania – w każdym razie przez okres nie dłuższy aniżeli wynikający z przepisów prawa.

Informujemy, że macie Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych lub ich uzupełnienia,
 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych,
 6. wniesienia skargi do polskiego organu nadzoru,
 7. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przekazywane pracownikom oraz osobom świadczącym pracę na podstawie stosunku cywilnoprawnego zarówno ze strony Administratora nr 1, jak i Administratora nr 2, oraz w miarę potrzeby uprawnionym organom.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych ani nie będą podlegać zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu.

Wszelkie Państwa żądania należy zgłaszać do Administratora nr 1 lub Administratora nr 2 listem poleconym lub drogą elektroniczną.

Mając powyższe na uwadze, aby realizować ww. cele, w tym rejestrację wizyty konieczna jest Państwa zgoda na przetwarzanie podanych danych osobowych. Niemniej musi być ona dobrowolna, świadoma oraz wyraźna. Prosimy zatem o przemyślane wyrażenie zgody albo odstąpienie od rejestracji internetowej/telefonicznej.

II. Dane osobowe

§ 1

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez gabinet Be Active Maria Lenart-Korczyk. Bez podania wymaganych przez Administratora danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.
 2. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, korespondencji oraz inne dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez gabinet Be Active są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
 3. Natomiast od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 2

 1. Administrator informuje, że odbiorcami danych osobowych będzie: podmiot zapewniający rejestracje telefoniczną i internetową (nie dotyczy danych "wrażliwych" o stanie zdrowia pacjenta), osoby fizyczne zatrudnione jako fizjoterapeuci, osteopaci, coach'e zajmujące się usługami zgodnie z profilem działalności firmy, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, biura rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych, operatorzy płatności.
 2. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 3

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.
 2. Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik będzie miał również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik będzie miał również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

§ 4

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych przez gabinet Be Active. Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Administratora oraz jego usług.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

§ 5

 1. Administrator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

§ 6

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.

§ 7

 1. Dane "wrażliwe" tzn. karty pacjentów wykorzystywane są wyłącznie przez zatrudnionych pracowników na stanowisku fizjoterapeuta / osteopata, coach. Nie są udostępniane osobom trzecim. Wykorzystywane wyłącznie w celach świadczenia usług fizjoterapeutycznych i osteopatycznych. Dane "wrażliwe" gromadzone są w bezpiecznym miejscu i przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia usługi

Korzystając ze strony internetowej gabinetu Be Active Maria Lenart-Korczyk gromadzone są wyłącznie dane statystyczne o ilości wejść na stronę. W żaden sposób nie są gromadzone dane o osobach wchodzących na stronę gabinetu (nie posiadamy takich technicznych możliwości i nie potrzebujemy takich danych) oraz Fun Page na profilu Facebook. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: beactive@rehabilitacja-beactive.pl